head_image

India Office:-


 Khodiyar Exports

  1, Vijay park, Near Bajrang Ashram, N.H no.8
  Saijpur Bogha, Ahmedabad,Gujarat, India.
  Pin - 382 345.
  Email : kananichem@yahoo.com
            khodiyarexports@yahoo.com


 ZANTECH SOLUTION

  204 Kamdhenu Complex,
   Ashram Road,
   Ahmedabad-380009

USA Office:-


      Khodiyar LLC

  277, Fairfield Road,
  Suit 319A Fairfield, NJ, 07004,USA
  Phone:- 1-201-301-8216
  Fax:-  1-201-305-0071
  Email:- khodiyarllc@gmail.com
  Website:- http://www.khodiyarllc.net